Vedtægter for Bramdrup Sogns Jagtforening af 1950

Navn og tilhørsforhold: Bramdrup Sogns Jagtforening af 1950. 

Foreningen er en lokalforening under Danmarks Jægerforbund hvis love og vedtægter gælder for foreningen og går forud for disse vedtægter.

Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

Formål.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes jagtlige interesser, og være med til at sikre en høj jagtmoral for derved at højne jagtens og jægerens omdømme.

Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år primo februar.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling foretages ved annoncering i Danmarks Jægerforbunds blad, eller lokalavis eller henvendelse til medlemmerne senest 14 dage før afholdelse.

Forslag til behandling skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før afholdelse. 

Dagsorden på ordinær generalforsamling. 

1.       Valg af dirigent og stemmetællere.

2.       Formandens beretning.

3.       Fremlæggelse af revideret regnskab.

4.       Indkomne  forslag.

5.       Valg til bestyrelse: ulige år 3 medlemmer  lige år 4 medlemmer

6.       Valg af suppleant 2 medlemmer.

7.       Valg af revisor og revisorsuppleant.

8.       Valg af fanebærer og fanebærersuppleant.

9.       Uddeling af pokaler.

10.   Eventuelt.

Ekstra ordinær generalforsamling. 

Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes hvis et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt eller hvis 20% af medlemmerne ønsker det.

Indkaldelse sker gennem bestyrelsen ved angivelse af hvad der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter retmæssig begæring.

Indkaldelsesfrist som ved ordinær generalforsamling. 

Afstemninger.

Afstemning foretages skriftlig, hvis mindst én person ønsker det.

Hvert medlem har én stemme – Fuldmagt kan ikke anvendes.

Bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen.

Formand

Kasserer

Sekretær

3 bestyrelsesmedlemmer i alt 6 medlemmer.

Beslutninger sker ved simpel stemmeflertal – ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Regnskab og økonomi. 

Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskab fremlægges revideret på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

Alle økonomiske bevægelser foretages af kassereren.

Kassereren gives fuldmagt  af bestyrelsen.

Foreningens kontante formue anbringes på konto i pengeinstitut.

Medlemmer. 

Alle uberygtede personer som ikke er ekskluderet af D.J.F: kan optages som medlem.

Medlemmer slettes uden yderlig varsel ved kontingentrestance udover fastsat frist.

Eksklusion kan finde sted jvf. D.J’s love herfor.

Udmeldte og ekskluderede medlemmer kan ikke gøre krav på andel af foreningens aktiver.

Opløsning/ændring.

Opløsning af foreningen kan kun ske, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer har stemt herfor på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt - deponeres i 5 år i Danmarks Jægerforbund. Hvis der inden for dette tidsrum dannes en ny lokalforening under DJ i området overgår formuen til denne. Ellers anvendes den af DJ til fremme af jagtlige eller naturbevarende formål i området.

Ændring af vedtægter.

Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af  de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

Ikrafttræden.

Disse vedtægter vil træde i kraft efter vedtagelse på generalforsamlingen i februar 2004, og godkendelse af Danmarks Jægerforbund.